Vanhuspolitiikka

Eläkeläisten tilanne puhuttaa paljon. Eläkeläiset eivät ole mikään yksi ja samanlainen ryhmä, vaan heitä on monenlaisia. Jokaisella oma eletty elämänsä, tämän päivän tekemiset ja unelmat huomiselle.

Toimin viime vaalikaudella puheenjohtajana SDP:n vanhuspoliittisessa työryhmässä, joka valmisteli puolueellemme vanhuspoliittisen ohjelman. Tämän ohjelman mukaisesti SDP piti hallitukseen mennessään yhtenä keskeisenä tavoitteena vanhuslain säätämistä. Ja laki on myös tällä vaalikaudella toteutettu. Se noudattelee vanhuspoliittisen ohjelmamme tavoitteita, joissa lähtökohtana on ihmisarvon kunnioittaminen ja ikääntyvien osallisuuden vahvistaminen.

Keskeistä on ikääntymistä koskevien arvojen ja asenteiden muutos.

Omassa kodissaan asuu yhä enemmän iäkkäitä ihmisiä, jotka tarvitsevat monenlaista apua ja hoitoa. Monen vanhuksen luona on käytävä useita kertoja päivässä. Työn tehokkuutta on yritetty kasvattaa sälyttämällä yhä enemmän työtä yhdelle hoitajalle, mutta se ei ole ratkaisu. Ihmisten kanssa työskentely ei voi olla vain pikaista välttämättömimpien fyysisten tarpeiden täyttämistä, vaan iäkkään ihmisen luona on voitava viivähtää pidempi aika, pitää kädestä, kysellä kuulumiset ja olla oikeasti läsnä tilanteessa. Kun tämä ei kireän minuuttiaikataulun vuoksi onnistu, työn laatu kärsii ja työn henkinen rasittavuus kasvaa. Kiire ja kiristykset ovat johtaneet siihen, että hoitoalan ammattilaiset pelkäävät työkykynsä puolesta.

ikihmiset.jpgVanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuussa 2013 ja sen rinnalla myös uudet laatusuositukset. Lain keskeisenä sisältönä on hyvä ja toimintakykyinen ikääntyminen ja iäkkäiden osallisuuden vahvistaminen. Nyt kuitenkin näyttää siltä, etteivät lain tavoitteet toteudu arjessa. Ikääntyneiden ihmisten aseman parantaminen onkin entistä ajankohtaisempaa. Kyse on pitkälti resursseista ja johtamisesta. Meidän pitää pystyä entistä paremmin tarjoamaan oikeat ja riittävät palvelut ihmisen yksilölliseen elämäntilanteeseen.

Ikääntyvät ihmiset kuuluvat olennaisena osana sosiaalisesti eheään ja kestävään yhteiskuntaan.

Asiakasmaksut on pidettävä kohtuullisina – maksu ei saa olla esteenä tarvittavan palvelun käytölle.

Asiakasmaksujen osalta käytäntö on edelleen kirjavaa. Hinnoittelu riippuu asumisen muodosta, palvelun tarjoajasta tai asuinkunnasta. Siksi on tethävä asiakasmaksujen kokonaisuudistus ja muutettava maksuja nykyistä oikeudenmukaisemmaksi.

Pieni- ja keskituloisten eläkeläisten toimeentulon parantamiseksi tarvitaan edelleen kansaneläkkeen tasokorotuksia sekä eläkkeensaajien asumistuen ja hoitotukien parantamista. Verotuksen pitää olla oikeudenmukaista ja suhteessa ihmisen maksukykyyn. Eläketulovähennyksen avulla verohelpotuksia voidaan kohdentaa tarvitseville, eikä pienen tai keskimäärääisen eläkkeen verotus saa ole suurempaa kuin vastaavan palkkatulon.

SDP:n vanhusohjelmassa on vielä monia asioita, joiden toteutumista täytyy määrätietoisesti ajaa ja pitää keskusteluissa. Kaikkea ei saada ratkaistua heti, mutta kehittämissuunta on selkeä. Tavoitteena on, että jokainen - myös tämän päivän nuori - voi ikääntyä turvallisesti ja luottaa siihen, että hän saa tulevaisuudessa tarvittavan toimeentulon ja hoidon myös vanhuudenpäivinä.

Oikeutta omaishoitajille!

Toimin vuodesta 2009 alkaen kymmenen vuotta Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtajana. Teimme liitossa paljon työtä, jotta omaishoitajien palveluita parannettaisiin ja heidän asemansa osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta tunnustettaisiin. Vaikutimme vahvasti siihen, että Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma valmisteltiin. Omaishoitajien asema on erittäin tärkeä asia ja sen on oltava keskeisesti esillä myös tulevan hallituksen ohjelmassa.